Zo ziet ons onderwijs eruit

Zo geven wij vorm aan modern onderwijs van de 21ste eeuw!

We vinden het belangrijk dat onze kinderen zich steeds blijven ontwikkelen. Wij helpen hen daarbij door ze kennis aan te bieden, ze te ondersteunen bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en bij het vormen van hun eigen persoonlijkheid.
Daarvoor gebruiken we o.a. methodieken om de kinderen te leren kritisch te denken (Denkbeelden), samen te werken (Coöperatieve werkvormen) en hun executieve functies te ontwikkelen (Breinhelden).

 • Denkbeelden

  Wij werken met Denkbeelden. Eenbes basisonderwijs heeft het concept ‘denkbeelden’ ontwikkeld. Een van de doelen hiervan is aansluiten op het leren van de 21e eeuw. Leren op basis van het concept “21st century skills”. DenkBeelden zijn grafische modellen om ons denken en leren te ondersteunen en onze fantasie en creativiteit te ondersteunen.

  Met DenkBeelden maken we een beeld van ons denken. DenkBeelden hebben het effect om in onze hersenen meer verbindingen aan te leggen, waardoor het leren bijdraagt tot een diepe en betekenisvolle verwerking van informatie.

  De denkbeelden
 • Coöperatief leren

  Coöperatief leren is een manier van werken die bij alle vakken kan worden toegepast. De lesmethodes voor bijvoorbeeld rekenen, taal en natuur blijven uitgangspunt. De lessen worden als het ware geherarrangeerd. Coöperatief leren is niet zo maar samenwerken. Bij coöperatief leren wordt gewerkt met didactische structuren (werkvormen). Deze werkvormen structureren en stroomlijnen het samenwerken.

  Een coöperatieve werkvorm voldoet aan enkele basisprincipes: GIPS
  Gelijke deelname: Ieder kind heeft inbreng. Ook de leerlingen die anders niet of in minder mate actief zouden participeren, worden bij het proces betrokken.
  Individuele aansprakelijkheid: Ieder teamlid is aanspreekbaar op het eindresultaat.
  Positieve wederzijdse afhankelijkheid: Kinderen hebben elkaar nodig om de opdracht te kunnen volbrengen.
  Simultane actie: In de klas zijn meerdere kinderen tegelijk actief.
  Een aantal didactische structuren zijn: TweePraat, RondPraat, TweetalCoach, Mix en Koppel, enz.

  Coöperatief leren leidt tot:

  • Eigentijds onderwijs dat aansluit op de leerlingen van de 21e eeuw.
  • Een hogere motivatie.
  • Motiverend en activerend leren waardoor leerlingen sneller en gemakkelijker leren.
  • Aanzienlijk meer zelfwerkzaamheid van leerlingen in het primaire leerproces.
  • Sociale verbinding en leren van sociale vaardigheden.
  • Efficiënte leertijd.
 • Breinhelden

  Breinhelden is een programma om gericht te werken aan het versterken van de executieve vaardigheden. Er zit een duidelijke opbouw in. Er wordt gestart met het kennismaken van de hoofdpersonen: de breinhelden Effi en Furon, zij wonen op de Breinheldenplaneet.

  De executieve functies zijn vertaald naar tien Breinkrachten. Met deze Breinkrachten helpen ze de kinderen van elke groep om hun eigen Breinkrachten te ontwikkelen en zo zélf een Breinheld te worden. Elke Breinkracht heeft een eigen symbool, verbalisering (spreuk) en teken (beweging). Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten

  • Onthoud- en doekracht (werkgeheugen)
  • Buigkracht (flexibiliteit)
  • Stopkracht (responsinhibitie)
  • Plan- en regelkracht (planning en organisatie)
  • Tijdkracht (timemanagement)
  • Gevoelskracht (emotieregulatie)
  • Aandachtkracht (volgehouden aandacht)
  • Doorzetkracht (doelgericht doorzettingsvermogen)
  • Startkracht (taakinitiatie)
  • Spiegelkracht(metacognitie)

Onze missie: ‘Wij zorgen ervoor dat alle kinderen op onze school zich maximaal ontwikkelen’.

Voor ons hoort bij deze visie een aantal kernwaarden.
Betrokken
Door de laagdrempeligheid zijn ouders, team en kinderen actief in onze kleine school.
Doelgericht
Iedereen wil zich ontwikkelen. Wij zorgen dat de doelen voor leerkrachten en leerlingen passend zijn.
Innovatief
Onze school staat open voor vernieuwingen. De leerlingen worden, onder onze begeleiding, zelf aan het denken en werken gezet.
Professioneel
Wij spreken elkaar aan op gemaakte afspraken. Het team zoekt elkaar op in de voorbereiding en reflectie.
Samenwerken
In vaste coöperatieve structuren werken de leerlingen actief samen aan vaardigheden voor de toekomst. Samen weten we meer.
Zelfbewust
We zijn trots op ons onderwijs en dat laten we zien. Door kritisch te blijven, zien we onze verbeterpunten.

Kansrijke combinatiegroepen

Als leerkracht van een combinatiegroep wil je kwalitatief goede instructies geven aan alle leerlingen, goed differentiëren in je onderwijsaanbod, rekening houden met onderwijsbehoeften en kindkenmerken én je wilt sociaal en interactief leren in je groep realiseren;
Daarom werken wij volgens het principe van ‘Kansrijke Combinatie Groepen’.
Onze leerkrachten ontwerpen vanuit de leerlijnen hun onderwijs: zij verbinden jaargroepen of vakken in de instructies waar mogelijk, laten de methode deels los en verdiepen zich tot in detail in vakspecifieke didactiek. Wij staan dan ook voor:

 • Kansrijke combinatiegroepen en handelingsgericht werken.
 • Sturen op doelen vanuit de leerlijn.
 • Een vast instructiemodel in een combinatiegroep.
 • Coöperatief leren in een combinatiegroep.
 • Verbinden van jaargroepen in de instructiemomenten van spelling, begrijpend lezen en taal.
 • Analyse en diagnostiek.
 • Werken op maat.

Onderwijsinhoud

Wat leert mijn kind eigenlijk op school?
Deze vraag wordt vaak aan scholen gesteld. Meestal wil de vraagsteller dan weten welke leerinhouden er in de verschillende groepen worden aangeboden. Hieronder staat een beschrijving van de kernvakken spelling en rekenen op onze basisschool.

Rekenonderwijs

Ons rekenonderwijs begint bij de kleuters. Daar worden kinderen spelenderwijs in contact gebracht met voorbereidende rekenactiviteiten. Vanaf groep 3 wordt het rekenonderwijs methodisch aangeboden. Naast het gebruik van een rekenmethode en de rekenspellen van Met Sprongen Vooruit wordt ook online software ingezet om kinderen afgestemd en doelgericht het rekenen bij te brengen.

Spellingonderwijs

Ons spellingonderwijs begint bij de kleuters. Daar worden kinderen spelenderwijs in contact gebracht met auditieve taalactiviteiten. In groep 3 is het een integraal onderdeel van de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt het spellingonderwijs methodisch aangeboden (Spelling op Maat). Naast het gebruik van een spellingmethode wordt ook online software ingezet om kinderen afgestemd en doelgericht spelling bij te brengen.