Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren je over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als je ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met je.

  Informatieavond
  Aan het begin van het schooljaar verzorgt het team een algemene
  informatieavond voor ouders. Op deze avond hebben de ouders ook de gelegenheid de groep van hun kind te bezoeken om kennis te maken met de leerkrachten en kennis te nemen van de te gebruiken methodes en de groepsregels.

  Ouderavond /rapporten
  De groepen 1 tot en met 8 krijgen twee keer per schooljaar een rapport, daarna volgen de oudergesprekken.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvang je onze nieuwsbrief per mail. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Tijdens de ochtendpauze is het tijd voor een gezonde snack: een stuk fruit of wat groente, dus géén koek en/of chips.

  Tussen de middag eten de kinderen uit hun broodtrommel en nemen zij drinken mee.

 • Vertrouwenspersoon

  Anita de Bie is de  interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

  Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouders

  Daarnaast heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school.

   

  Externe contactpersoon

  Tevens werken wij ook met een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon. Zij ondersteunt u als u een klacht heeft die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school. De interne contactpersoon van de school verwijst je naar haar door als je er samen niet uitkomt. De externe vertrouwenspersoon voor onze school is:

  Mevrouw El Theuwsel.theuws@enzelf.nl

   

 • Medezeggenschapsraad

  De medezeggenschapsraad is wettelijk verplicht en behartigt de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Zij hebben op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht.

  De leden van de MR zijn:

  • Marsha Broeders (ouder)
  • Floor Koelewijn (ouder)
  • Dirk Meulendijk (team)
  • Chantal van Hooff (team)
 • Ouderraad

  Ouders in de ouderraad houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten en het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en het schoolteam. Dit jaar bestaat de ouderraad uit:

  • Anke van der Heijden
  • Linda Nouwens
  • Marlies Schormans
  • Oksana de Waal
  • Marieke Rovers
  • José Verhoeven
  • Marian van den Boomen (namens het schoolteam)
 • Ouderbijdrage

  Om de activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen wordt voor het schooljaar 2023 – 2024 een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van € 50,- per kind. Hiervan wordt ook het schoolreisje betaald.

  Wij vragen ouders deze ouderbijdrage voor 1 oktober 2023 over te maken op rekeningnummer NL 61 RBRB 0706 4578 89 t.a.v. OR Sint Jozef. Wilt U, voor een correcte administratie, a.u.b. de naam en de groep van uw kind vermelden bij het overmaken van het geld? 

  Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. We gaan dan met u in gesprek om tot een passende oplossing te komen, mogelijk in samenwerking met Stichting Leergeld. 

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Groep 1 t/m 4

  Groep 5 t/m 8

  Maandag

  08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur

  Dinsdag

  08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur

  Woensdag

  08.30 – 12.15 uur 08.30 – 12.15 uur

  Donderdag

  08.30 – 14.30 uur 08.30 – 14.30 uur

  Vrijdag

  08.30 – 12.15 uur 08.30 – 14.30 uur

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.15 uur tot 12.30 uur) spelen alle groepen samen buiten en wordt er gesurveilleerd. We spelen afwisselend op de groene achterspeelplaats en op het gras voor de school.

  Voor school

  • om 8.25 uur gaan de deuren open
  • de kinderen komen zelfstandig naar binnen, zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.
  • kinderen zetten hun fiets op de daarvoor gereserveerde ruimte bij de school.

  Gym
  Onze locatie beschikt over een inpandige gymzaal. Op maandag en donderdag gymmen de kinderen.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023 – 2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 22 april  t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vakantierooster schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 3 maart t/m 7 maart 2025
  Tweede Paasdag 21 april 2025
  Koningsdag 26 april 2025 (valt in meivakantie)
  Meivakantie 21 april  t/m 02 mei 2025
  Bevrijdingsdag

  Hemelvaart

   5 mei 2025

  29 en 30 mei 2025

  Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

   

 • Studiedagen

  Studiedagen 2024 – 2025

  Maandag 7 oktober 2024

  Maandag 28 oktober 2024

  Vrijdag 17 januari 2025

  Woensdag 5 februari 2025

  Maandag 10 maart 2025

  Woensdag 28 mei 2025