Kansrijke Combinatiegroepen

Werken volgens het concept Kansrijke Combinatiegroepen

Wij werken met twee- en drievoudige combinatiegroepen.Dat lijkt pittig, maar inmiddels hebben we een manier gevonden die verbindingen legt tussen groepen en/of vakken. Sinds wij werken met deze KCG werkwijze, weten we dat we werken met een onderwijsleersituatie waarin met name het lange termijngeheugen wordt aangesproken. En dat zorgt ervoor dat kinderen leren voor de toekomst.

Onze lessen zijn opgebouwd volgens de volgende didactische principes;

    - actief voorkennis ophalen

    - doel benoemen

    - presentatie

    - begeleid inoefenen

    - zelfstandig (ver)werken

    - reflectie

 

Interactie is belangrijk

Interactie is een voorwaarde voor het opslaan van kennis in het lange termijngeheugen en duurzame opbrengsten. Kinderen leren om samen te werken met ieder ander kind. Coöperatieve werkvormen passen goed in deze vorm van onderwijs. In iedere fase (behalve het presenteren) zitten coöperatieve werkvormen. Onze leerlingen leren van en met elkaar.

 

De grote lijn

Het concept Kansrijke Combinatie Groepen helpt ons om, vanuit leerlijnen en sturend op (tussen)doelen,  onze groepen en vakken effectief met elkaar te verbinden in kwalitatief goede instructies. Voorbeelden zijn; spelling voor groep 4-5-6, begrijpend lezen voor groep 6-7-8, rekenen in groep 7-8, wereldoriëntatie i.c.m. begrijpend lezen.

We hebben geleerd om jaargroepen en vakken in instructies te verbinden. We laten de methodes los en verdiepen ons in vakspecifieke didactiek. Dit vraagt inzet, inspanning en een professionele, open houding. De leerling én de leerkracht profiteren van de nieuwe onderwijssituatie.

Wij werken niet met groepsplannen. We werken wel planmatig, maar blok voor blok met overstijgende doelen. We gebruiken de methodes dus op een andere manier. We verdiepen ons in de vakspecifieke didactiek en de leerlijn en maken goede analyses.Wij vertrouwen onze eigen professionaliteit en grijpen kansen aan om van de combinatiegroep één klas te maken. Een klas met verschillende kinderen die allemaal hun eigen specifieke onderwijsbehoeften hebben, die allemaal aandacht nodig hebben en die allemaal willen leren met plezier.

 

Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

We werken met het IGDI-model (Interactief en Gedfifferentieerd Direct Instructiemodel) en leren door een gedifferentieerde vraagstelling alle kinderen tegelijk dezelfde strategie. Bijvoorbeeld: tellen over het tiental is hetzelfde als over het duizendtal en de lange klinker aan het einde van een klankstuk komt voor in het woord ‘ramen’ maar ook in het woord ‘beramen’. Leerlingen in groep 7 die nog moeite hebben met het vermenigvuldigen van breuken profiteren van een instructie (door de methode bedoeld voor groep 6) in ‘Wat is een breuk?”.

Door handig om te gaan met de verschillende fases van het instructiemodel kan je leerstofinhouden op verschillende manieren aan bod laten komen voor verschillende jaargroepen in dezelfde instructie. Wat voor de één instructie is, is voor de ander belangrijke voorkennis. En het mooie is; we doen het allemaal samen door de coöperatieve werkvormen die we kunnen inzetten. Er zijn veel kansen en mogelijkheden, maar het vraagt wat van de leerkracht: Lef, kennis, zelfvertrouwen en passie! Vier eigenschappen van leerkrachten die je elke leerling gunt!"

 

Werkdruk hebben we om kunnen buigen naar werkkracht. Verbinden van jaargroepen en vakken zien we als een uitdaging. We moesten ‘oude patronen’ doorbreken, maar onze professionaliteit, kennis en je vaardigheden komen uiteindelijk ten goede aan je leerlingen. En daar doen we het voor!