Zorg

De school is een levendige en lerende organisatie, die de kinderen de zorg wil bieden die zij nodig hebben en die de school kán bieden.

De regie van de zorg ligt bij de Intern Begeleider. Op onze school is Carmen Latour de Intern Begeleider. Zij is verantwoordelijk voor het aansturen van de zorg binnen onze school en binnen Brede school Heuvelrijk in Gerwen.

Passend onderwijs

Onder de naam ‘Passend onderwijs’ hebben scholen voor primair en voortgezet onderwijs vanaf 1 augustus 2012 een zorgplicht.

Dit betekent dat elke school verplicht is uw kind dat extra zorg nodig heeft, een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Hierbij is een goede samenwerking nodig tussen scholen, jeugdzorg en gemeenten.

Vormen van het samenwerkingsverband

We streven ernaar ouders zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van elke vorm van begeleiding. We betrekken ouders ook in het proces, omdat U uw kind immers het beste kent.

Expertisecentrum Geldrop

Experts van de school voor Speciaal Basisonderwijs in Geldrop geven hierbij hulp en advies aan leerkrachten.

Het expertisecentrum kan hulp bieden door;

  • Consultatieve Leerling Begeleiding (C.L.B.). Een orthopedagoog komt de individuele leerling bespreken met de groepsleerkracht en/ of de Intern Begeleider.
  • Preventieve Ambulante Begeleiding (P.A.B.). Na een observatie in de klas kan er gerichte hulp gegeven worden voor een langere periode. Dit kan kindgericht zijn of groepsgericht.

Beide vormen van advies geven de basisschool nieuwe handvatten om een kind te begeleiden. De leerkracht is steeds de spil in het traject.

Er zijn ook schoolbegeleidingsdiensten die niet bij de Eenbes zijn aangesloten. Externe onderwijsadviseurs worden ingeschakeld naar behoefte. 

Het Zorgteam

Elke 3 maanden komt het Zorgteam bij elkaar.
In het Zorgteam zitten vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden bij elkaar om onze school te helpen bij het goed uitvoeren van de zorg.


In een Zorgteam hebben zitting;

  • de directeur van de school
  • de Intern Begeleider van de school
  • een medewerker van het expertisecentrum
  • een verpleegkundige van de GGD
  • een medewerker van Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD Nuenen)

Het Zorgteam ondersteunt onze school bij het nemen van de juiste keuzes in de begeleiding van een kind.

Het steunpunt dyslexie

Voor kinderen met grote problemen bij lezen en spelling is er het steunpunt dyslexie.

Het steunpunt bestaat uit een orthopedagoog en specialisten van de Burgemeester Van der Puttschool, de school voor SBO.

Elke leraar van de school kan hier om adviezen vragen. Het steunpunt zélf werkt niet met kinderen.

Het steunpunt maatschappelijk werk

Sociaal-emotionele problemen kunnen soms er de oorzaak van zijn dat kinderen zich niet goed kunnen ontwikkelen op school. De school heeft hier niet altijd een antwoord op.

Bij het zoeken naar mogelijkheden voor verbetering kan men een beroep doen op het steunpunt maatschappelijk werk van het CMD Nuenen. Zowel ouders als leerkrachten kunnen hier een beroep op doen.