Medezeggenschapsraad (MR)

Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Voor de MR van onze school zijn we op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding. Ageeth Bol (moeder David groep 6) is aftredend. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Dus lijkt het je wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef je dan nu op! Dit kan tot en met vrijdag 3 juli. Je kunt je kandidaat stellen door een e-mail te sturen naar: laurapolman@hotmail.com. Als er meer geïnteresseerden zijn, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.

Mocht je vragen hebben over de MR dan kun je een van onze leden van de oudergeleding aanspreken.

Laura Lassouw-Polman: laurapolman@hotmail.com

Ageeth Bol: ageethbol@gmail.com

 

Aan onze school is een, wettelijk voorgeschreven, medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit leden, die om de drie jaar gekozen worden uit het team en de ouders.

De personeelsgeleding vertegenwoordigt alle personeelsleden, de oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders.

Zij hebben op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad is een orgaan waarin alle aangelegenheden betreffende de school besproken worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijs, opvoeding, het schoolplan (beleidsplan van de school), de schoolgids.

Agendapunten:

Het personeel en de ouders van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de medezeggenschapsraad te plaatsen.

1. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voor stel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden

2. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen zijn over het algemeen openbaar, m.u.v. de besloten gedeelten.

Vragen?

Indien u vragen heeft, schroom niet om een van de MR-leden erop aan te spreken of mailen naar mrnederwetten AT eenbes DOT nl .

Samenstelling van de MR

Laura Lassouw ouder, secretaris
Ageeth Bol ouder
Marian van den Boomen teamlid