Medezeggenschapsraad (MR)

Meepraten op school.

Aan onze school is een, wettelijk voorgeschreven, medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit leden, die om de drie jaar gekozen worden uit het team en de ouders. De personeelsgeleding vertegenwoordigt alle personeelsleden, de oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders. Zij hebben op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad is een orgaan waarin alle aangelegenheden betreffende de school besproken worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijs, opvoeding, het schoolplan (beleidsplan van de school), de schoolgids.

De MR praat actief mee over beleidszaken die alle kinderen aangaan. Denk aan de identiteit van onze school, de veiligheid, het schoolplan, de groepenindeling en de schoolontwikkeling. 

 

De MR heeft instemming- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat de directie bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen. Soms kan een besluit zelfs pas worden genomen, als de MR het daarmee eens is.

 

Vragen?

Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en een klankbord voor de directeur die ook zitting heeft in de MR. Wilt u iets bespreken of kenbaar maken? U kunt zich altijd tot een van ons wenden. Indien u vragen heeft, schroom niet om een van de MR-leden erop aan te spreken of mailen naar mrnederwetten AT eenbes DOT nl .

Samenstelling van de MR

Laura Lassouw ouder
Piet Grauls ouder
Marian Hanenberg teamlid
Carmen Latour teamlid