Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een, wettelijk voorgeschreven, medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit leden, die om de drie jaar gekozen worden uit het team en de ouders.

De personeelsgeleding vertegenwoordigt alle personeelsleden, de oudergeleding vertegenwoordigt alle ouders.

Zij hebben op tal van onderwerpen advies- of instemmingsrecht.

De medezeggenschapsraad is een orgaan waarin alle aangelegenheden betreffende de school besproken worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over onderwijs, opvoeding, het schoolplan (beleidsplan van de school), de schoolgids.

Agendapunten:

Het personeel en de ouders van de school kunnen de secretaris schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de medezeggenschapsraad te plaatsen.

1. De secretaris voert overleg met de voorzitter en informeert de aanvrager of het onderwerp of voor stel al dan niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst alsmede wanneer de vergadering zal plaatsvinden

2. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen, die een verzoek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel hebben ingediend, schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bespreking van dat onderwerp of voorstel door de medezeggenschapsraad.

De vergaderingen zijn over het algemeen openbaar, m.u.v. de besloten gedeelten.

Vragen?

Indien u vragen heeft, schroom niet om een van de MR-leden erop aan te spreken of mailen naar mrnederwetten AT eenbes DOT nl .

Samenstelling van de MR

Laura Lassouw ouder, secretaris
Ageeth Bol ouder
Marian van den Boomen teamlid