Ziekte en verzuim

Is uw kind ziek of absent?

Als uw kind ziek of absent is, gelieve dit dan voor 8.30 uur telefonisch aan ons door te geven. Vanaf 8.00 uur is er iemand op school aanwezig. We zijn bereikbaar op 040-2831207.

Gedragsprotocol

Als er (zware) problemen zijn i.v.m. het gedrag van een leerling gaan wij te werk volgens ons gedragsprotocol. Dit protocol ligt op school ter inzage.

Aanvraag extra verlof

Als uw kind 4 jaar is, dan is het niet leerplichtig. U hoeft geen verlof aan te vragen, maar u dient alleen de afwezigheid van uw kind te melden

Als uw kind 5 jaar is, dan mag u voor uw kind max. 5 uur per week ongevraagd, maar wel gemeld, verlof nemen. Daarnaast mag nog 5 uur per week worden aangevraagd bij de directeur. Het verlofformulier kunt u hier downloaden.

Voor langer verlof en als uw kind 6 jaar of ouder is, zie onderstaande verlofregeling.

1. Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof dient één maand van tevoren schriftelijk en met vermelding van redenen te worden ingediend bij de directeur, die u ook uitgebreid kan informeren over de (on)mogelijkheden. Het eventuele verlof wordt uitsluitend verleend na overleg en goedkeuring door de Ambtenaar Leerplichtwet van de gemeente Nuenen.

Hierbij wordt artikel 11 onder f en artikel 13a van de Leerplichtwet als leidraad genomen.

Toestemming kan alleen dan worden verleend indien:

de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het op vakantie gaan in de schoolvakanties onmogelijk maakt (een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige moet worden overlegd, waaruit blijkt dat verlof binnen de schoolvakanties niet mogelijk is)

Het eventueel te verlenen vakantieverlof mag:

- éénmaal per schooljaar worden verleend - niet langer duren dan 10 schooldagen

- niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

2. Verlof bij gewichtige omstandigheden à 10 schooldagen of minder

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van dit verlof ingediend te worden.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan:

- vakantie op doktersadvies (een verklaring van arts of maatschappelijk werker overleggen)

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen

- ernstige ziekte van ouders en andere familieleden (in overleg)

- overlijden in de naaste familiekring (1e graad: 4 dgn, 2e graad: 2 dgn, 3e en 4e graad: 1 dag)

- bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: 1 dag

- verhuizing: ten hoogste 1 dag      

- huwelijk: 1 en ten hoogste 2 dagen

- voor andere, naar oordeel van de directeur, belangrijke redenen

3. Extra verlof bij gewichtige omstandigheden à meer dan 10 dagen per schooljaar

Een verzoek om extra verlof voor meer dan 10 dagen dient minimaal één maand van tevoren aan de Ambtenaar Leerplichtwet van de gemeente Nuenen te worden voorgelegd.                       

4. Waarschuwing

De directeur is verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen. De Ambtenaar Leerplichtwet is belast met de feitelijke uitvoering van het toezicht op de naleving van de wet. Tegen de ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school houden zal deze ambtenaar passende maatregelen nemen.